Lustrum: 10 jaar buro Waalbrug

Buro Waalbrug viert in 2023 haar 10-jarig jubileum. Bij dit tweede lustrum kijken we terug naar 10 jaar integrale advisering op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsontwerp. Op deze pagina geven we een kijkje in onze keuken door het uitlichten van 10 verschillende projecten door de jaren heen. Waar ons Buro 10 jaar geleden begonnen is met de opdracht om in onze vestigingsgemeente Beuningen de herontwikkelingsopgave van sportpark naar woonwijk De Hutgraaf in de vorm van een stedenbouwkundig plan op te stellen, zijn er door de jaren heen diverse opdrachten door heel Nederland voorbijgekomen.

Naast terugblikken grijpen wij als buro dit lustrum ook aan om vooruit te kijken. De integrale samenwerking op de diverse gebieden is iets wat ook in de toekomst steeds belangrijker gaat worden, mede door de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 waarbij integraal samenwerken een belangrijk onderwerp is. Voor ons als buro is dat kijken op verschillende manieren vanuit verschillende hoeken bekend terrein. Door ons buro wordt gewerkt aan drie pijlers, bestaande uit ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsontwerp. Het kijken naar het grotere plaatje en de samenhang tussen de verschillende onderwerpen om te komen tot een juiste afweging bij een ontwikkeling wordt met de komst van de Omgevingswet nog belangrijker. 

Ter ere van ons lustrum zijn we bezig met het maken van een lustrumboek waarin we een inkijk zullen geven in onze verschillende projecten van de afgelopen 10 jaar. Het lustrumboek wordt rond de kerst uitgebracht. Indien u daar een exemplaar van wenst te ontvangen kunt u een mail sturen naar info@burowaalbrug.nl 


Lustrum
Sort by
mei 11, 2023

De Kiem van Houten – 2017

in Lustrum

by Super User

Het laatste puzzelstukje in de Vinex-locatie Houten-Zuid heet de Kiem van Houten. We maakten een stedenbouwkundig plan met o.a. veel sociale en levensloopbestendige woningen. Het nieuwe bestemmingsplan ging uit van een flexibelere, globale planopzet wat meer ruimte bood aan de veranderende markt. Daarnaast maakten we een uitgewerkt inrichtingsplan in aansluiting op de bestaande Vijfwal en pasten we de wens in voor een buurttuin: ‘de Tuin der Tuinen’.

mei 11, 2023

Landgoed Bleijenbeek - 2022

in Lustrum

by Super User

Het project Landgoed Bleijenbeek is een kenmerkend voorbeeld waarbij alle disciplines van ons buro zijn samengekomen. De door ons opgestelde 'Gebiedsvisie Bleijenbeek' is uitgewerkt in een bestemmingsplan en een kader voor de landschappelijke uitwerking & beeldkwaliteit voor zowel het landschappelijk raamwerk op het hele landgoed als de nieuwe ontwikkel(woon)velden. 

mei 11, 2023

De Steenfabriek – 2020

in Lustrum

by Super User

De voormalige steenfabriek in Milsbeek krijgt een nieuwe bestemming. In een bijzonder woonproject wordt de cultuurhistorische waarde van de fabriek verwerkt, de schoorsteen en de oude kantine blijven behouden. Op deze bijzonder plek aan de Maas wordt het terrein landschappelijk ingericht waardoor er meer verbinding met de rivier komt.

mei 11, 2023

De Hutgraaf - 2013

in Lustrum

by Super User

Eén van de eerste projecten van buro Waalbrug is de Hutgraaf in Beuningen. We maakten een plan met een divers woningbouwprogramma voor verschillende doelgroepen. Inmiddels wonen de bewoners al enkele jaren in deze vitale wijk, waar de thema's saamhorigheid en collectiviteit centaal staan. En dat leidde gelijk tot een mooi bewonersinitiatief: de collectieve moestuin. Daarnaast wordt er in de centrale parkzone ruimte geboden aan diverse buurtactiviteiten, sport, spel, recreatie en berging van regenwater.

juni 15, 2023

Willemspolder - 2014

in Lustrum

by joa

Over een lengte van 12 km veranderen de overwegend agrarisch gebruikte uiterwaarden in een waterrijk natuurgebied met nevengeulen en eilandjes, met ruimte voor hoogwater, natuurrecreatie en duurzame watergebonden bedrijvigheid. Buro Waalbrug is sinds 2013 betrokken geweest bij de visievorming, landschapsplan en het bestemmingsplan.

juni 15, 2023

Omgevingsvisie West Maas en Waal - 2021

in Lustrum

by joa

Ter voorbereiding op de Omgevingswet hebben wij voor de gemeente West Maas en Waal een omgevingsvisie voor het buitengebied opgesteld. Voor de totstandkoming van deze strategische visie voor de lange termijn die betrekking heeft op verschillende aspecten van de leefomgeving, zoals (agrarische) bedrijvigheid, water, natuur, landschap en cultuurhistorie is participatie een belangrijk onderdeel geweest. 

juli 26, 2023

Kolpingbuurt Nijmegen - 2016

in Lustrum

by joa

De Kolpingbuurt in Nijmegen is de laatste jaren volledig herstructureerd. De bewoners zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen voor de vernieuwing van hun buurt. De nieuwe stedenbouwkundige structuur staat in het teken van het terugbrengen van de ‘glans van de karakteristieke volksbuurt’ die in de loop van de tijd voor een deel verloren is gegaan. Met de nieuwe erfachtige inrichting wordt het ontmoeten en verblijven op straat nog aantrekkelijker.

juli 26, 2023

Zorgcomplex de Zandakkers - 2018

in Lustrum

by joa

Voor de nieuwbouw van zorgcomplex ‘De Zandakkers’ in Herveld hebben we het bestemmingsplan en inrichtingsplan opgesteld. In september 2021 zijn de bewoners naar de nieuwe locatie verhuisd. De realisatie van de buitenruimte is met veel zorg uitgevoerd zodat het toegankelijk is voor alle bewoners. De beplanting doet het prachtig!

juli 26, 2023

Vleumingen-West - 2015

in Lustrum

by joa

Vleumingen-West is de nieuwbouwlocatie aan de westzijde van Gendt. Elke fase bestaat uit een eigen woonbuurt met ruime kavels, landelijke inrichting van de openbare ruimte en wordt begrensd door een robuuste landschappelijke zone. In het ontwerp van de openbare ruimte is veel aandacht besteed aan de oppervlakkige afvoer en tijdelijke berging van hemelwater. Zo wordt de waterafvoer in de straatprofielen en de groengebieden zichtbaar en beleefbaar gemaakt.

juli 26, 2023

Martinuskerk in Gendt - 2018

in Lustrum

by joa

De Heilige Martinuskerk in Gendt was al jaren niet meer in gebruik. Het karakteristieke voorfront van de kerk - met toren en Mariakapel - en het koor van de kerk zijn bij de transformatie bewaard gebleven. In het voorfront heeft de parochie een bijeenkomstruimte gekregen. Aan de achterzijde blijft het priesterkoor behouden, hierin zijn 2 woningen met mogelijkheid tot werkruimte op de begane grond gerealiseerd. Op de plek van het middenschip is een appartementencomplex gerealiseerd, dat op bijzondere wijze is verbonden met historische delen van de kerk. De inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij het karakter van het kerkgebouw en verbindt het portaal met de binnentuin.
Op de voormalige begraafplaats direct achter de kerk zijn 12 patiowoningen in een parkachtige omgeving gebouwd. Onderzoek wees uit dat de bestaande bomen uit het imposante bomencarré in slechte conditie verkeerden. Waar mogelijk zijn de gezonde exemplaren gespaard en aangevuld met nieuwe bomen.

augustus 04, 2023

Zonnevisie en landschappelijke inpassing zonneparken

in Lustrum

by joa

Voor diverse gemeenten en ontwikkelende partijen hebben we meegewerkt aan zonnevisies en landschappelijke inpassingsplannen van zonneparken. Bij het opstellen van een zonnevisie voor bijv. gemeente Druten en Wijchen, wordt bepaald waar initiatieven mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Hierbij hanteren we het principe van uitnodigingsplanologie; de visie dient als inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan.

augustus 04, 2023

10 jaar buro Waalbrug

in Lustrum

by joa

“Wat ons sterke punt is? Dat we meerdere disciplines in huis hebben! Daardoor hebben wij voor elk vraagstuk wel een passende oplossing in de aanbieding”, meent Wil Haans. Collega’s Jeroen Langbroek en Angela Hinz zijn het hier roerend mee eens. “Als team bestrijken wij het hele spectrum van de ruimtelijke ordening en het ontwerp van de leefomgeving.” In de 10 jaar dat buro Waalbrug bestaat, is het bedrijf flink gegroeid. Inmiddels telt het vaste team 11 personen en wordt vaak aangevuld met stagiaires en werkstudenten.

 

 

 

Buro Waalbrug   
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
info@burowaalbrug.nl
024 - 675 23 56