Planologische scan uitbreiding Schijndel en St Oedenrode

Net als op veel andere plekken in het land heeft de gemeente Meierijstad een grote behoefte aan woningen.

Om het volume in bouwplannen te verhogen zet de gemeente in het kader van het ‘Actieplan woningbouw’ in op nieuwe uitbreidingsplannen in de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode. Om hierop voor te sorteren heeft de gemeente een voorkeursrecht (Wvg) gevestigd op een aantal percelen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Voor het vervolg van de traject wilde de gemeente onderzoek doen naar de haalbaarheid van de gebiedsontwikkelingen.

Het haalbaarheidsonderzoek is onder leiding van BEECKK Ruimtemakers uitgevoerd. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is de door buro Waalbrug opgestelde planologische quickscan. Aan de hand van de quickscan is inzichtelijk gemaakt:
1) Met welk beleid en (milieu)regelgeving rekening gehouden moet worden;
2) Waar knelpunten aanwezig zijn die van invloed zijn op het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan/omgevingsplan;
3) Wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn.

Ten behoeve van deze quickscan zijn vier onderzoeken uitgevoerd en door ons gecoördineerd: een bureauonderzoek bodem door Verhoeven Milieutechniek, een bureauonderzoek archeologie door Transect, een quickscan ecologie door Blom ecologie en een quickscan milieuaspecten door De Roever.

De ontwikkellocatie voor ruim 600 woningen, die in Schijndel voorzien was, blijkt op basis van het onderzoek niet realistisch. Voor de ontwikkellocatie in Sint-Oedenrode, waar ruimte is voor ruim 500 woningen, is wel de conclusie getrokken om de volgende stap naar realisatie te nemen.


Afdrukken   Email