Visie zonne-energie Druten en Wijchen vastgesteld

Op 20 februari 2020 stelden de gemeenteraden van Druten en Wijchen de beleidskaders voor zonne-energie vast. Buro Waalbrug stelde deze beleidsvisie in opdracht en in samenwerking met beide gemeenten op.

De nationale en Gelderse ambities - zoals vastgelegd in het Gelders Energieakkoord - zijn om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeenten Druten en Wijchen hebben zich gecommitteerd aan het GEA. Beide gemeente beginnen met besparen, isoleren en dienen in de toekomst evenveel energie op te wekken als er wordt afgenomen. Zonne-energie is één van de duurzame energiebronnen waarop beide gemeenten graag willen inzetten. Met alleen kleinschalige productie op daken is het echter onmogelijk om energieneutraal te worden; ook meer grootschalige productie van duurzame energie is daadwerkelijk nodig. Dat er groeiende interesse is in het ontwikkelen van zonneparken blijkt uit de verschillende verzoeken die de gemeenten afgelopen jaar hebben ontvangen.

Deze beleidsvisie geeft aan waar de gemeenten Druten en Wijchen de opwekking van zonne-energie in de vorm van zonneparken mogelijk willen maken en vormt een uitwerking van reeds vastgesteld beleid. Via randvoorwaarden en aandachtspunten in deze beleidsnotitie wordt sturing gegeven aan initiatiefnemers om te komen tot kwalitatief hoogwaardige zonneparken, die op zorgvuldige wijze in het landschap zijn ingepast.

Dit beleidsdocument bepaalt niet alleen waar initiatieven mogelijk zijn en onder welke voorwaarden, het is tevens een inspiratiedocument en dient als uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan.

Beiden gemeenten hebben de ambitie om minimaal 30 hectare netto aan zonneparken te realiseren in 2023. Zodra deze ambitie is bereikt wordt de zonnevisie geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

De gemeentelijke visie op zonne-energie heeft een uitnodigend karakter, maar bevat tegelijkertijd de nodige spelregels waaraan voldaan moet worden. De beoordeling van concrete initiatieven is sterk afhankelijk van de gekozen locatie: matcht het initiatief met de eigenschappen en kwaliteiten van de betreffende plek? De beoordeling van een concreet initiatief is dan ook altijd maatwerk.

De gemeenten Wijchen en Druten leggen de bal bij initiatiefnemers, zij moeten een passend voorstel presenteren. Deze visie biedt hiervoor de nodige handvatten. De gemeenten Druten en Wijchen hanteren het principe van uitnodigingsplanologie; de gemeente faciliteert initiatieven vanuit de markt en de omgeving, behoud de regie, maar neemt niet de leiding. Om hier sturing aan te geven is een uitnodigingskader ontwikkeld, waarin op hoofdlijnen is beschreven aan welke voorwaarden en wensen nieuwe initiatieven voor zonneparken moeten voldoen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jeroen Langbroek (stedenbouwkundige en adviseur ruimtelijke ontwikkeling), 06 – 519 13 675 |j.langbroek@burowaalbrug.nl

Opdrachtgever: gemeenten Druten en Wijchen
Type project: Beleidsplan zonne-energie, zonneparken, energietransitie, landschappelijke kaders
Locatie: gemeenten Druten en Wijchen

Previous Next

Afdrukken   Email