Omgevingswet en Fysieke Leefomgeving

Buro Waalbrug heeft de expertise in huis om een ruimtelijk plantraject van A tot Z op te stellen en te begeleiden. Wij hebben ruime ervaring in het formuleren van ruimtelijke en beleidsmatige uitgangspunten en de vertaling hiervan in een juridische planregeling.

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (zoals ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, water en natuur) gebundeld in één wet en op punten gewijzigd. Het centrale doel is om een goed evenwicht te creëren tussen het gebruiken en beschermen van de leefomgeving en burgers en bedrijven hier zo goed mogelijk bij te betrekken (participatie).

Onze adviseurs werken aan omgevingsvisies, omgevingsplannen, principeverzoeken en ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA).

Hoewel de motivering of onderbouwing geen onderdeel uitmaakt van het juridisch bindende omgevingsplan, is onze ervaring bij inspraakavonden en juridische procedures dat deze motivering cruciaal is voor het creëren van draagvlak en de juridische houdbaarheid van een omgevingsplan. Transparantie en eenduidigheid zijn naar onze mening dan ook sleutelwoorden in de onderbouwing van een ruimtelijk plan.

Wij koppelen uw kennis over de omgeving aan de onze, en vertalen het resultaat door in toetsbaar en uitvoerbaar beleid en ruimtelijke instrumenten. Een ruimtelijke procedure gaat veelal gepaard met het uitvoeren van verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld op het vlak van milieu, ecologie, archeologie en nadeelcompensatie (voorheen: planschade). Hiervoor werken wij samen met experts waarmee wij in de loop der jaren een vaste werkrelatie hebben opgebouwd. Indien gewenst, kunnen wij deze onderzoeken ook voor u coördineren.

Een overzicht van onze producten:

• Omgevingsvisies
• Programma’s
• Beleidsnota’s (o.a. parkeren, bed & breakfast en zonneparken)
• Casco omgevingsplannen
• Permanente omgevingsplannen
• Wijzigingen omgevingsplan / (postzegel)omgevingsplannen
• Onderbouwingen van vergunningsaanvragen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
• Onderbouwingen van vergunningsaanvragen voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA)
• TAM Omgevingsplannen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met: Jeroen Langbroek (j.langbroek@burowaalbrug.nl / 06 - 51 91 36 75)


Afdrukken   Email